ÖVER 60 000 ARTIKLAR. ALLT TILL KONTORET. SNABBA LEVERANSER
+46 (0) 8 518 044 90
The cart is empty
Sekretesspolicy för kontorsmaterialbutik – Webbshop

Senast uppdaterad: september 2022

1. Introduktion
Sharp Business Systems Sverige AB (”vi”, ”oss”, ”Sharp”) tar din integritet på allvar. I följande sekretesspolicy beskrivs vår roll som personuppgiftsansvarig, vilka uppgifter vi samlar in på våra webbplatser, hur och varför vi samlar in dem och dina rättigheter att granska dessa uppgifter.
Som ansvarsfull organisation har vi implementerat ett flertal tekniska och organisationsmässiga åtgärder för maximalt skydd av personuppgifter (såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer) som behandlas via denna webbplats i syfte att uppfylla kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och landsspecifika lagar avseende skydd av personuppgifter. Internetbaserad dataöverföring är dock i sig självt behäftad med säkerhetsbrister, varför absolut skydd inte kan garanteras. Därför har alla fysiska personer möjlighet att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, t.ex. via telefon.
Plattformen ”Kontorsmaterial” (”webbshop”) tillhandahålls till Sharp Business Systems Sverige AB av Data Design AS – MBE 108, Postboks 1, Youngstorget, 0028 OSLO, Norge.
Denna sekretesspolicy beskriver Sharps dataskyddsrutiner och processer i samband med behandlingen av personuppgifter via kontorsmaterialbutiken – webbshop online.

2. Den personuppgiftsansvariges namn och adress
Den personuppgiftsansvarige för den allmänna dataskyddsförordningen, EU:s övriga integritetslagstiftning och andra bestämmelser om datasäkerhet är:
Sharp Business Systems Sverige AB
Tel: +46 8 634 36 00
E-post: GDPR.SBSSE@Sharp.eu (för begäran om personuppgifter)
Webbplats: https://www.sharp.se/
I egenskap av personuppgiftsansvarig organisation ansvarar vi för hur vi arkiverar, använder och skyddar personuppgifter. Dessutom är vi skyldiga att svara på förfrågningar om användningen av dina personuppgifter. Om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas, kontakta oss enligt nedan:
Sharp Europe har ett dataskyddsombud vid huvudkontoret i London och dataskyddskoordinatorer inom varje enhet. Vid frågor om datasäkerhet, kontakta vår lokala datasäkerhetskoordinator:
E-post: GDPR.SBSSE@Sharp.eu
 
3. Insamling av personuppgifter 
Vi samlar in dina personuppgifter när du skapar ett konto hos oss, köper produkter eller tjänster av oss, fyller i formulär som vi tillhandahåller, skickar en rapport eller ett meddelande om våra produkter eller tjänster, kontaktar oss via telefon eller e-post eller på annat sätt kommunicerar direkt med oss.
Vi samlar in följande typer av personuppgifter:
 • Kontaktinformation: information som gör det möjligt för oss att kontakta dig, t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer relaterade till ditt konto, en beställning eller en begäran.
 • Betalningsinformation: betalnings- eller kreditkortsinformation och bankkontouppgifter som du tillhandahåller när du betalar för produkter eller tjänster som du köper av oss.
 • Inköps- och kontohistorik: uppgifter om köpta produkter eller tjänster.
 • Personuppgifter i rapporter eller meddelanden som du skickar till oss: Om du skickar oss information om våra produkter eller tjänster via vår webbplats samlar vi in de personuppgifter som du lämnar.
 • Poster med diskussioner eller frågor: när du kontaktar oss via e-post eller telefon sparar vi dessa uppgifter. Vi spelar också in samtal till vår kundtjänst i utbildningssyfte och för att upprätthålla en hög servicekvalitet.
 • Vi samlar också in information om hur du använder vår webbplats, inklusive information om när en användare eller ett automatiserat system besöker webbplatsen. Dessa uppgifter lagras i serverloggfiler. Vi samlar in (1) typ och version av den aktuella webbläsaren, (2) det aktuella operativsystemet, (3) den webbplats från vilken besöket på vår webbplats görs (s.k. remittent), (4) undersidor, (5) datum och tid för besöket, (6) IP-adress, (7) internetoperatör och (8) andra liknande uppgifter och information som kan vara användbara i händelse av intrång i våra IT-system.
Vi behandlar eller använder inte dessa uppgifter på webbplatsen. Denna information används snarare för att (1) distribuera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera webbplatsens innehåll och annonser, (3) säkerställa den långsiktiga användbarheten av våra IT-system och vår teknik, och (4) tillhandahålla nödvändig information till rättsväsendet för åtal i händelse av en cyberattack. Den personuppgiftsansvarige analyserar därför anonymt insamlad data och information statistiskt för att öka Sharps dataskydd och säkerhet samt säkerställa ett optimalt skydd av de personuppgifter som vi behandlar. De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna lagras separat från alla personuppgifter som en fysisk person tillhandahåller.

4. Syften med behandlingen
 Dina personuppgifter behandlas i webbshop-plattformen för att Sharp ska kunna:
 • Tillhandahålla våra tjänster till dig och underhålla ditt konto
 • Fullgöra avtal mellan dig och Sharp
 • Ta betalt för våra produkter och tjänster
 • Fullgöra avtal mellan dig och Sharp
 • Leverera produkter till dig
 • Svara på dina frågor och klagomål.
 • Undersöka missbruk av ditt konto, bedrägerier eller inkassoärenden.
 • Underhålla och förbättra våra produkter och tjänster
 • Kontakta dig med information om produkter och tjänster som vi tror är av intresse för dig.
 • När tillhandahållande av personuppgifter i viss utsträckning kan krävas för rättsliga eller regleringsmässiga syften.
Innan du lämnar dina personuppgifter kan du kontakta vår GDPR.SBSSE@Sharp.eu som kan klargöra om personuppgifter krävs av rättsliga eller avtalsmässiga skäl, om du är skyldig att lämna personuppgifter och vilka konsekvenserna blir om du inte lämnar några personuppgifter.

5. Rättslig grund för behandling
Vi begränsar insamlingen av personuppgifter till de uppgifter som är absolut nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga eller affärsmässiga skyldigheter. Vi använder personuppgifterna för de syften som anges ovan eftersom (a) vi har ett legitimt intresse av att möjliggöra en onlineförsäljningsprocess och ge dig adekvat tillgång till vårt utbud av produkter och tjänster, (b) uppgifter krävs för att tillhandahålla dig en tjänst som du har begärt, (c) vi omfattas av rättsliga eller regulatoriska skyldigheter, t.ex. att tillhandahålla information till ett offentligt organ eller en brottsbekämpande myndighet.
  
6. Hur vi delar din information
Vi delar dina personuppgifter med följande parter:
 • Vår personal: Dina personuppgifter är tillgängliga för vår personal, men endast när det är nödvändigt för deras arbetsuppgifter.
 • Företag i samma koncern som Sharp: I syfte att tillhandahålla tjänster till dig.
 • Partners och återförsäljare: För att besvara frågor om produkter och tjänster som inte tillhandahålls direkt av Sharp.
 • Företag: För leverans av beställda produkter.
 • Kreditupplysningsfirmor: För verifiering av din identitet och information om uteblivna eller försenade betalningar eller andra händelser som kan påverka din kreditbedömning.
 • Andra tjänsteleverantörer och rådgivare: Till exempel företag som hanterar våra IT-tjänster, analyserar våra sparade data, hanterar betalningar, skickar information till våra kunder, ger juridisk eller finansiell rådgivning och levererar våra tjänster till dig.
 • Statliga myndigheter eller tillsynsmyndigheter: Då krävs det enligt lag att vi hjälper till i utredningar eller liknande åtgärder.
 • Polis och rättsväsende: Då måste vi assistera för att utreda eller förebygga brott.
 • Externa tjänsteleverantörer: Sharp anlitar externa tjänsteleverantörer för hjälp med till exempel informationsteknik och andra administrativa stödtjänster för driften av denna webbplats.
 • Brottsbekämpande organ och tillsynsmyndigheter: om vi måste lämna ut eller dela dina personuppgifter för att följa lagstadgade krav eller bestämmelser
Vi lämnar inte ut några personuppgifter till andra parter än de som anges ovan. Vi kan förse andra tredjepartsföretag med statistisk information och analyser, men innan vi lämnar informationen sammanställer vi den så att ingen person kan identifieras utifrån denna information.

7. Behållande av personuppgifter
 Sharp behåller dina uppgifter under hela den tid som din affärsrelation med oss varar. Sharp behåller dina uppgifter i enlighet med lagstadgade krav, juridiska skyldigheter och legitima affärsbehov.
 
8. Överföring av personuppgifter
Vi överför för närvarande inga personuppgifter utanför EU och EES.

9. Kakor
Vår webbplats använder cookies. Cookies är textfiler som lagras på datorns disk av en webbläsare.
Många webbplatser och servrar använder cookies. Dessa använder så kallade cookie-ID:n, som är en unik identifierare för en viss cookie. Detta ID består av en teckensträng som kan länkas till specifika webbsidor eller servrar via den specifika webbläsaren som har lagrat cookien. På så sätt kan besökta webbsidor och servrar särskilja mellan användarens webbläsare och andra webbläsare som har lagrat andra cookies. En specifik webbläsare kan således identifieras med hjälp av cookiens unika ID.
Tack vare användningen av cookies kan vi erbjuda våra webbplatsbesökare mer relevanta tjänster och innehåll, vilket annars inte skulle vara möjligt. Här finner du mer information om våra https://shop.sharp.se/pages/cookies
 
10. Dina rättigheter
Du har följande rättigheter enligt GDPR:
 • Rätt till bekräftelse – du kan begära att få veta om vi behandlar uppgifter som är relaterade till dig.
 •  Åtkomsträttigheter – du har rätt att se vilken information om dig som vi har sparat (även kallat krav på dataåtkomst). Du kan begära en kopia av de personuppgifter som vi har lagrat och kontrollera att vi behandlar dem på ett lagligt sätt.
 • Rätt till rättelse av fel – du kan kräva att ofullständig eller felaktig information om dig korrigeras.
 • Rätt till radering – du kan begära att bli borttagen från våra databaser och system om vi inte har någon godtagbar anledning att behandla dina uppgifter, om du återkallar ditt samtycke, om vi lagrar dina uppgifter på ett olagligt sätt eller om vi måste radera dina uppgifter för att följa tillämplig EU-lagstiftning. Om du har invänt mot att dina personuppgifter behandlas har du rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter.
 • Rätt till begränsning av behandling – du kan begränsa vilka personuppgifter som får behandlas.
 • Rätt till dataportabilitet – du kan begära att dina personuppgifter överförs till en annan leverantör
 • Rätt att invända – du kan förhindra att dina personuppgifter behandlas på ett visst sätt eller återkalla ditt samtycke. Du kan invända specifikt mot dataprofilering.
Om du vill utöva dina rättigheter med avseende på något av ovanstående kan du skicka ett e-postmeddelande till oss via GDPR.SBSSE@Sharp.eu.
Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten: Om du inte håller med om vårt beslut om din begäran eller om du anser att vi bryter mot tillämplig lagstiftning om personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet inom EU. Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten via kontaktinformationen på dess webbplats https://www.imy.se/ .
 
12. Datasäkerhet
 
Sharp tar dina uppgifters säkerhet på allvar. Sharp har interna riktlinjer och kontroller för att säkerställa att dina uppgifter inte går förlorade, förstörs oavsiktligt, missbrukas eller avslöjas, och att de inte är åtkomliga annat än för dess anställda i utförandet av deras arbetsuppgifter. När Sharp anlitar tredje part för att behandla personuppgifter för Sharps räkning gör de det på grundval av skriftliga instruktioner, har tystnadsplikt och är skyldiga att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera datasäkerheten.
 
Om du har frågor eller om du inte anser att dina frågor har behandlats i denna sekretesspolicy, kontakta GDPR.SBSSE@Sharp.eu.
 
13. Uppdateringar av denna policy
Vi kan vid upprepade tillfällen komma att uppdatera denna sekretesspolicy om vi ändrar det sätt på vilket vi behandlar personuppgifter (t.ex. om vi implementerar nya system eller förfaranden som innebär ny användning av personuppgifter), eller om vi behöver förtydliga någon information i detta meddelande. De ändringar som görs kommer att vara i enlighet med tillämplig lagstiftning för personuppgifter.
Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar om detta meddelande har uppdaterats. Vi kommer också att informera dig direkt när en ändring görs, om vi är skyldiga att göra det enligt lag.