ÖVER 60 000 ARTIKLAR. ALLT TILL KONTORET. SNABBA LEVERANSER
+46 (0) 8 518 044 90
The cart is empty

Försäljningsvillkor

Förstasidan Försäljningsvillkor

 1. Nyttjandegrad
Dessa sälj- och leveransvillkor är tillämpliga vid varje beställning eller leverans av produkter (”produkten”) på/från webbshoppen som finns på internetadressen https://shop.sharp.se (i det följande kallad ”WEBBSHOPPEN”), som erbjuds av SHARP Business Systems Sverige AB (”SHARP”).

Speciella köpvillkor eller specifika krav på produkten från kundens sida, som nämnts i exempelvis kundens beställning eller i kundens generella sälj- och leveransvillkor, är inte bindande för SHARP, annat än om SHARP skriftligen har förklarat sig införstådd med de ifrågavarande specifika kraven. Vid eventuell bristande överensstämmelse mellan kundens villkor eller krav och dessa sälj- och leveransvillkor, ska dessa sälj- och leveransvillkor ha företräde.

SHARP säljer endast till företag med ett giltigt organisationsnummer. Det sker således ingen försäljning till konsumenter.
 
2. Beställning
Kunden ska acceptera Villkoren innan produkterna kan beställas via WEBBSHOPPEN. Om kunden i samband med beställningen markerat fältet ”Jag har läst och accepterat sälj- och leveransvillkoren”, utgör det ett juridiskt bindande avtal mellan kunden och SHARP, och därmed en accept av Villkoren.
  
3. Leverans
Normal leveranstid är 1–2 vardagar beroende av var kunden bor. Produkter som inte finns på lager vid beställningstidpunkten, anges i produktbilden i WEBBSHOPPEN och kunden får information om när de förväntas in. Kunden har inte rätt till någon ersättning för försenad leverans om detta inte särskilt avtalats. Leverans sker endast inom Sverige
 
4. Prisernas giltighetstid
SHARP förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser utan föregående avisering. Priserna inkluderar inte betalnings- eller fraktavgifter om inte detta särskilt anges.
 
5. Valuta och mervärdesskatt
Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt.
 
7. Fakturering och betalningsvillkor
Betalning ska ske senast 30 dagar efter fakturadatum eller enligt avtal. Vid försenad betalning har SHARP rätt att skicka påminnelse/inkassokrav, inkassokostnad 180 kr samt ränta 1,5%/mån tillkommer från fakturans förfallodag.

Vid eventuell fortsatt utebliven betalning skickas fakturan vidare till externt inkassobolag där lagstadgade avgifter och kostnader debiteras kund. 

Vid försenad betalning har SHARP även rätt att innehålla övriga produkter, som är beställda men inte levererats vid den aktuella tidpunkten, tills kunden har betalat alla obetalda belopp inklusive räntor och avgifter, eller tills dess att utestående order annullerats.

Kunden har inte rätt att kvitta eventuella krav mot SHARP i SHARPs fakturor.

Faktura avgift tillkommer på 45 kr. Vid beställning med digital faktura (mail eller e-faktura) tillkommer ingen faktura avgift.

 
8. Reklamationer
När kunden har mottaget en produkt, är kunden förpliktigad att omedelbart kontrollera den. Om brister upptäckts vid denna kontroll ska det framföras skriftligen till SHARP (via WEBBSHOPPEN mina sidor) senast 7 dagar efter kundens mottagande av produkten.
 
9. Transportskada
Synlig transportskada ska anmälas till chauffören direkt vid mottagandet för att kunna göras gällande mot SHARP. Kunden ska framföra detta skriftligen till SHARP (via WEBBSHOPPEN mina sidor) samma dag som leverans skett. Dold transportskada skall skriftligen reklameras till SHARPs kundcenter (via WEBBSHOPPEN mina sidor) inom 7 arbetsdagar . Vid alla typer av transportskador behöver SHARP en tydlig beskrivning och fotografi av skadan samt emballaget.
  
10. Garantier
Tillverkarens garantier tillämpas. SHARP har rätt att hänvisa Kunden direkt till respektive tillverkare eller till av tillverkaren anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.
 
 11. Ansvarsbegränsning  och Force Majeure
SHARP ansvarar inte gentemot kunden för indirekta förluster och följdskador, såsom rörelseförlust, utebliven vinst, tidsförlust, ränteförlust och liknande ekonomiska förluster. SHARPs ansvar för direkta skador är begränsat till ett belopp motsvarande beställningens ordervärde.
SHARP ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som SHARP  inte kunnat råda över såsom, exempelvis strejk, lockout, sabotagehandlingar, naturkatastrofer, valutarestriktioner, beslag, krig, maskinhaveri, brister vid leveranser från underleverantörer, avbrott i energiförsörjnings- eller kommunikationssystem eller dröjsmål från underleverantör och liknande. Om en part vill åberopa force majeure ska den andra parten utan onödigt dröjsmål underrättas härom. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och SHARP rätt att häva köpet med omedelbar verkan.
 
12. Ändringar
SHARP  förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Villkor. Alla ändringar av Villkoren kommer att publiceras på shop.sharp.se. Ändringar gäller från det datum de publiceras på shop.SHARP.se
 
13. Tillämplig lag & Tvist
Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”Institutet”). Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm. Svensk lag ska tillämpas.